Konferencja Troubling Times for Europe już za nami! Konferencja Troubling Times for Europe już za nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja już za nami. Dawno już Kraków nie gościł tak wielu badaczek i badaczy procesów migracyjnych. Przez dwa dni mieliśmy możliwość wysłuchania wielu interesujących referatów i uczetniczenia w inspirujacych dyskusjach. Aż szkoda, że tak krótko.

Inaugurację konferencji poprzedziło plenarne posiedzenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN, w trakcie którego dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego  Joanna Wojdon wygłosiła referat  na temat Wyzwania w badaniach nad dzisiejszą Polonią amerykańską. Ponadto Prof. Marek Okólski został uhonorowany specjalną księgą pamiątkową z okazji 50-lecie swojej pracy naukowej.

A tu już Międzynarodowa Konferencja Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics

 

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu badawczego TRANSFAM - Doing Family in a Transnational Context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality. Projekt trwał trzy lata (2013-2016) i  miał na celu:

  •  scharakteryzowanie demograficzne i socjologiczne napływu z Polski do Norwegii, z uwzględnieniem transnarodowych i integracyjnych strategii stosowanych przez migrantów i ich rodziny na rynku pracy i w rodzinie;
  • zbadanie fal napływu do Norwegii z odniesieniem do społecznego kapitału migracyjnego, sieci migracyjnych, organizacji polonijnych, organizowania się i aktywizmu Polaków w Norwegii (np. lokalnych klubach, stowarzyszeniach, grupach wsparcia, społecznościach religijnych itp.);
  • zanalizowanie funkcjonowania rodzin transnarodowych, praktyk i celów rodzinnych, powiazań z instytucjami norweskimi (przedszkola, szkoły) i szerszym środowiskiem społecznym, dalej zidentyfikowanie głównych strategii w celu podtrzymywania transnarodowych więzi rodzinnych i relacji ponadnarodowych;
  • dostarczenie wiedzy o dzieciach w rodzinach migracyjnych uwzględniając ich własne doświadczenia, przeżycia i odczucia. Starano się ukazać ich funkcjonowanie, problemy integracyjne w  instytucjach edukacyjnych i środowisku rówieśniczym.  Dalej badano identyfikacje i poczucie przynależności narodowej, podtrzymywanie i praktykowanie więzi rodzinnych;
  • przenalizowanie problemów z integracją, jakie dotykają migrantów (zarówno dorosłych, jak i dzieci) po powrocie do Polski  na bazie prowadzonych warsztatów z rodzicami i pracownikami socjalnymi i  opracowane rekomendacji, w szczególności w odniesieniu do lokalnych i edukacyjnych wyzwań, jakie niesie za sobą migracja i reemigracja;
  • opracowanie  pilotażowego programu edukacji interkulturowej dla polskich szkół przyjmujących dzieci powracające z migracji;
  • wykorzystanie badań dla kształtowania polityk publicznych w zakresie  m.in. migracji, rodziny, integracji, równości oraz upowszechniania wyników wśród kluczowych publiczności: zarówno akademickiej, jak i instytucjonalnej w obu krajach. Badania winny być podstawą rewizji polityk i ich implementacji zarówno w Polsce, jak i Norwegii.

Konferencja stanowiła zwieńczenie debaty zapoczątkowanej przez projekt TRANSFAM na temat szerokiego spektrum badań nad transnarodowością oraz metodologicznych i teoretycznych podjeść do zjawiska współczesnych migracji. Główne dwa filary konferencji stanowiły studia nad rodziną w kontekście globalnych migracji oraz sytuacja uchodźców i uchodźczyń w obliczu polityk Unii Europejskiej.  

Wydarzenie zgromadziło wielu wybitych badaczy i badaczek zajmujących się tematyką migracji, transnarodowości, rodziny, edukacji, wielokulturowości oraz polityk migracyjnych. Mieliśmy okazję wysłuchać 58 referatów oraz 4 wykładów wygłoszonych przez zaproszonych gości, które pogłębiły najważniejsze tematy konferencji.

Konferencję otworzył prof. Marcin Lubaś – Dyrektor Instytutu Socjologii UJ, zaś słowo wstępne wygłosiła prof. Krystyna Slany – Kierownik projektu TRANSFAM. Jako pierwsza wystąpiła profesor Rhacel Salazar Parreñas z Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC) z wykładem Who Cares for the Children? Gender and Transnational Families. W oparciu o badania prowadzone przez nią wśród filipińskich rodzin prof. Parreñas przedstawiła genderową analizę zjawiska migracji i jej wpływu na wychowanie  i opiekę nad dziećmi. Wykład badaczki był wprowadzeniem do dnia pełnego referatów oraz dyskusji na temat istoty oraz dynamiki zmian rodzin transnarodowych, roli dzieci w procesach decyzyjnych dotyczących migracji oraz znaczenia edukacji międzykulturowej dla integracji.

Niezwykle ważna była również debata oraz panel poświęcony wyzwaniom, jakie stoją przed Europą w obliczu tzw. kryzysu uchodźczego. Przejmującą relację o sytuacji uchodźców na granicach państw europejskich, między innymi w Turcji i Hiszpanii, przedstawił dr Daniel Briggs z Uniwersytetu Europejskiego w Madrycie w wykładzie Families here, there and everywhere: Refugee families, border stories and coping mechanisms in a time of forced displacement. Dr Briggs przywołując historie I doświadczenia uchodźców i ich rodzin, z którymi miał okazję rozmawiać podczas swoich badań etnograficznych, wskazał na nieudolność i brak stanowczych działań instytucji europejskich i poszczególnych państw wobec  omawianego kryzysu. Kolejne panele otworzyły przestrzeń na dyskusję  o agencji Frontex, potencjalnych efektach tzw. Brexitu, politykach integracyjnych, tendencjach antyuchodźczych w Europie oraz metodologicznych i teoretycznych ograniczeniach związanych z badaniem migracji. Jak podkreśliła Randi Waerdahl z ośrodka badawczego Agder Research, podsumowując konferencję, fundamentem badań nad migracjami powinno być uznanie różnic kulturowych, które staje się punktem wyjścia do  dalszych badań, analiz i rekomendacji.

Dzień drugi konferencji rozpoczął wykład Sending and receiving country perspectives on family migration wygłoszony przez prof. Anne White z University College London, który oparty był na jej długoletnich badaniach polskiej migracji oraz wpływu dynamikę rodzin i relacji międzygeneracyjnych. Kolejne panele i dyskusje pogłębiały kwestie związane z migracjami i praktykami rodzinnymi, w tym: relacjami intymnymi, macierzyństwem i ojcostwem, polityką społeczną krajów wysyłających i przyjmujących oraz nowymi formami mobilności. Po raz kolejny mocno wybrzmiała kwestia genderowej analizy zjawiska migracji, zarówno w panelu dotyczącym opieki i solidarności międzypokoleniowej, polskich rodzin migranckich oraz konstruowania macierzyństwa i ojcostwa o transnarodowym charakterze.

W wystąpieniach oraz dyskusjach wielokrotnie pojawiał się motyw opieki, dywersyfikacji źródeł opieki związanej z migracjami, opieki w obrębie rodzin transnarodowych oraz kwestii związanych z procesami starzenia się społeczeństw europejskich i roli państwa opiekuńczego. Niezwykle interesujący wykład Expanding our imagination on care through aging- and migration-informed studies krytycznie wyprowadzający do zagadnień związanych opieką i pracą opiekuńczą  wygłosiła prof. Sandra Torres z Uniwersytetu w Uppsali . Zaprezentowała między innymi wyniki swoich badań w Szwecji i przedstawiła główne wyzwania wynikające z gwałtownie postępujących procesów starzenia się społeczeństwa.

Należy podkreślić, że wszystkie referaty były oparte wynikach badań, zarówno długoletnich, międzynarodowych projektów badawczych, jak również pracach doktorskich. Były to rzetelnie ugruntowane dane empiryczne opisujące, analizujące i próbujące wyjaśnić złożoność zjawiska migracji. Szczególny nacisk podczas konferencji położony został na rodzinę i jej przemiany w kontekście globalizacji i transnarodowych praktyk. Paneliści i panelistki prezentując wyniki badań z dziećmi z rodzin migracyjnych zwróciły uwagę na nieobecność podmiotowości dzieci w tradycji badań badan nad migracjami. Zaprezentowano również wyniki wielu istotnych badań dotyczących migracji Polek i Polaków – zjawiska, które nasiliło się po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Badacze i badaczki z projektu TRANSFAM zaprezentowali 6 referatów opartych na podstawie polsko-norweskich badań. Niezwykle istotny był szeroki wachlarz metodologii stosowanych w badaniach nad migracjami, ze szczególnie ważną rolą metodologii jakościowej. Zarówno projekt TRANSFAM jak i znakomita większość prezentowanych badań wskazuje na metody jakościowe, jako narzędzia pozwalające precyzyjniej i dokładniej opisać migracyjne oraz transnarodowe praktyki. Wierzymy, że konferencja nie tylko przyczyniła się do pogłębienia refleksji nad współczesnymi procesami migracyjnymi I rodzinami transnarodowymi, ale także umożliwi współpracę pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi, oraz wzmocni głos badaczy I badaczek w dyskusji o wyzwaniach stojących przed Europą.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej. Już niedługo pojawi się więcej informacji na temat publikacji podsumowującej projekt.

Więcej zdjęć na KONFERENCJA 2016

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji. To był niezapomniany czas i liczymy na ponowne spotkanie!

Nowa publikacja projektu Transfam! Nowa publikacja projektu Transfam!

Jest juz dostępna nowa publikacja przygotowana na podstawie badań projektu TRANSFAM!

 

Autorami artykułu w czasopiśmie Myśl Ekonomiczna i Polityczna

We wanted workers but people arrived

są Krystyna Iglicka, Katarzyna Gmaj i Antoni Wierzejski (Centrum Stosunków Międzynarodowych).

Gratulujemy!

Zaproszenie na warsztaty projektu Transfam

 

POLSKIE RODZINY MIGRACYJNE - WYZWANIA DLA PRACY SOCJALNEJ

Uniwersytet Jagielloński serdecznie zaprasza pracowników socjalnych na warsztaty, które odbędą się w dniu 23.05.2016 w godzinach 10:00-13:00 w Instytucie Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.

 

Coraz więcej Polaków i Polek ma za sobą doświadczenie migracji, a pobyt poza krajem znacząco zmienia kształt współczesnych relacji rodzinnych. Wyjazdy osiedleńcze całych rodzin (w tym dzieci), sezonowe migracje zarobkowe jednego z rodziców, a także powroty rodzin i dzieci do kraju rodzą szereg wyzwań dla instytucji oferujących wsparcie członkom i członkiniom tak zwanych rodzin transnarodowych w Polsce i zagranicą. Celem naszych warsztatów jest więc dyskusja i wymiana doświadczeń ekspertów na co dzień stykających się z wyzwaniami niesionymi przez migracje rodzin.

Podczas warsztatów zaprezentujemy wyniki badań dwóch projektów badawczych.

1. Projekt Transfam – „Rodzina ponad granicami. Decyzje demograficzne, strategie rynkowo-instytucjonalne, integracja ze środowiskiem szkolnym oraz życie codzienne polsko-norweskich rodzin transnacjonalnych" (2013-2016) - dotyczy różnych doświadczeń rodzin transnarodowych w kontekście polsko-norweskim, m.in.

- doświadczenia dzieci polskich migrantów dorastających w Norwegii,

- migracyjne rodzicielstwo,

- wyzwania szkolne i polityki edukacyjne,

- wizyty w kraju i zapewnianie opieki dla starzejących się rodziców, którzy pozostali
w Polsce.

2. Projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji" - koncentruje się na doświadczeniach migracji powrotnych wśród najmłodszych.

Zapraszając na warsztat, pragniemy z jednej strony podzielić się interesującymi i ważnymi rezultatami badań, z drugiej zaś chcemy dowiedzieć się, jakie zagadnienia dotyczące pracy z rodzinami migranckimi są najistotniejsze z perspektywy pracownika socjalnego. Warsztat będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat wyzwań stojących przed pracownikami socjalnymi w kontekście migracji rodzin. Wspólnie spróbujemy zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami i rekomendacjami, które wynikają nie tylko z badań, ale przede wszystkim z codziennej praktyki pomocy społecznej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, a organizatorzy w czasie przerwy zapraszają na kawę i coś słodkiego. Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział
w warsztatach.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować pocztą elektroniczną do koordynatorek wydarzenia:
Dr Magdalena Ślusarczyk (magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl),
Dr Paula Pustułka (paulina.pustulka@uj.edu.pl).

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę reprezentowanej instytucji lub organizacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 20.05.2016.

Serdecznie zapraszamy!


ZAPROSZENIE

PROGRAM

            

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.